فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(18) جهت پیدا کردن نیرو

هر که این دو اسم الهی را بنویسد و با خود دارد و بر خواندنش مداومت نماید قوت و نیروی او زیاده شود و اگر بنویسد و بر ران خود ببندد، از پیاده رفتن وانماند.
یا قوی و یا قائم

(19) اگر می خواهید نفس مطیع شما گردد

امام علی بن موسی الرضا علیه السلام فرموده است: هر کس را نفس اماره باشد باید که وقت خواب دست بر سینه نهد و صد مرتبه بگوید (یا ممیت) تا خوابش ببرد، حق تعالی نفس او را مطیع او گرداند.

(20) برای حج رفتن

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس هزار مرتبه در یک مجلس (ماشاء اللَّه) بگوید در همان سال به او حج روزی گردد، اگر در همان سال نشد تاخیر کند خدا در اجل او تا روزی کند حج را بر او.