فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(17) قدرت ذکر یا اللَّه

از امیرالمومنین علی علیه السلام است که فرمود: کسی که بخواهد صد آیه از قرآن را از هر جای آن، و بعد از آن هفت مرتبه بگوید (یا اللَّه) پس اگر نفرین کند بر سنگی، هر آینه آن سنگ را از جای خود جدا می نماید.

(18) جهت پیدا کردن نیرو

هر که این دو اسم الهی را بنویسد و با خود دارد و بر خواندنش مداومت نماید قوت و نیروی او زیاده شود و اگر بنویسد و بر ران خود ببندد، از پیاده رفتن وانماند.
یا قوی و یا قائم

(19) اگر می خواهید نفس مطیع شما گردد

امام علی بن موسی الرضا علیه السلام فرموده است: هر کس را نفس اماره باشد باید که وقت خواب دست بر سینه نهد و صد مرتبه بگوید (یا ممیت) تا خوابش ببرد، حق تعالی نفس او را مطیع او گرداند.