فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(16) جهت بر آمدن هر حاجتی

هر که تا سه شب، یک در میان یعنی از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث آخر شب با حضور قلب دست بردارد و هر شبی هزار و چهارصد و بیست و چهار مرتبه بگوید (یا باسط) حاجتش روا می شود، خصوصا به جهت معیشت و گویند بسیار مجرب است.

(17) قدرت ذکر یا اللَّه

از امیرالمومنین علی علیه السلام است که فرمود: کسی که بخواهد صد آیه از قرآن را از هر جای آن، و بعد از آن هفت مرتبه بگوید (یا اللَّه) پس اگر نفرین کند بر سنگی، هر آینه آن سنگ را از جای خود جدا می نماید.

(18) جهت پیدا کردن نیرو

هر که این دو اسم الهی را بنویسد و با خود دارد و بر خواندنش مداومت نماید قوت و نیروی او زیاده شود و اگر بنویسد و بر ران خود ببندد، از پیاده رفتن وانماند.
یا قوی و یا قائم