فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(15) هر کسی بخواهد مظلومی را از ظالمی برهاند

از حضرت رضا علیه السلام منقول است: هر که خواهد مظلومی را از دست ظالمی رهاند در برابر او بایستند و ده مرتبه بگوید (یا روف) آن ظالم شفاعت او را قبول کند.

(16) جهت بر آمدن هر حاجتی

هر که تا سه شب، یک در میان یعنی از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث آخر شب با حضور قلب دست بردارد و هر شبی هزار و چهارصد و بیست و چهار مرتبه بگوید (یا باسط) حاجتش روا می شود، خصوصا به جهت معیشت و گویند بسیار مجرب است.

(17) قدرت ذکر یا اللَّه

از امیرالمومنین علی علیه السلام است که فرمود: کسی که بخواهد صد آیه از قرآن را از هر جای آن، و بعد از آن هفت مرتبه بگوید (یا اللَّه) پس اگر نفرین کند بر سنگی، هر آینه آن سنگ را از جای خود جدا می نماید.