فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(14) جهت زیادی نعمت

بعد از نماز صبح به جهت زیادی نعمت، باید به عدد حروف ابجد آن جمله را بگوید، یعنی کلمه (یا منعم) را 211 مرتبه بگوید.

(15) هر کسی بخواهد مظلومی را از ظالمی برهاند

از حضرت رضا علیه السلام منقول است: هر که خواهد مظلومی را از دست ظالمی رهاند در برابر او بایستند و ده مرتبه بگوید (یا روف) آن ظالم شفاعت او را قبول کند.

(16) جهت بر آمدن هر حاجتی

هر که تا سه شب، یک در میان یعنی از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث آخر شب با حضور قلب دست بردارد و هر شبی هزار و چهارصد و بیست و چهار مرتبه بگوید (یا باسط) حاجتش روا می شود، خصوصا به جهت معیشت و گویند بسیار مجرب است.