فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(13) جهت محفوظ ماندن اهل خانه از گناه

گویند اگر کسی اسم (الرقیب) را بر در سرائی نویسد اهل آن سرا از معاصی محفوظ مانند. ان شاء اللَّه.

(14) جهت زیادی نعمت

بعد از نماز صبح به جهت زیادی نعمت، باید به عدد حروف ابجد آن جمله را بگوید، یعنی کلمه (یا منعم) را 211 مرتبه بگوید.

(15) هر کسی بخواهد مظلومی را از ظالمی برهاند

از حضرت رضا علیه السلام منقول است: هر که خواهد مظلومی را از دست ظالمی رهاند در برابر او بایستند و ده مرتبه بگوید (یا روف) آن ظالم شفاعت او را قبول کند.