فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(12) اگر می خواهید از دشمن به شما صدمه نرسد

در مقابل خصم، بیست و یک مرتبه بخوانند. (الجبار) از خصم به انسان صدمه ای نمی رسد.

(13) جهت محفوظ ماندن اهل خانه از گناه

گویند اگر کسی اسم (الرقیب) را بر در سرائی نویسد اهل آن سرا از معاصی محفوظ مانند. ان شاء اللَّه.

(14) جهت زیادی نعمت

بعد از نماز صبح به جهت زیادی نعمت، باید به عدد حروف ابجد آن جمله را بگوید، یعنی کلمه (یا منعم) را 211 مرتبه بگوید.