فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(11) جهت هر مشکلی که دارید

گویند از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است هرگاه مشکلی مرا پیش آمد این کلمات بر سه پاره کاغذ می نوشتم و در آب روان می انداختم. آن مشکل حل می شد و کلمات این است. (هو الحافظ و الکافی وحده)

(12) اگر می خواهید از دشمن به شما صدمه نرسد

در مقابل خصم، بیست و یک مرتبه بخوانند. (الجبار) از خصم به انسان صدمه ای نمی رسد.

(13) جهت محفوظ ماندن اهل خانه از گناه

گویند اگر کسی اسم (الرقیب) را بر در سرائی نویسد اهل آن سرا از معاصی محفوظ مانند. ان شاء اللَّه.