فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(8) جهت فراخی روزی

هر کس در هر گوشه از خانه خود صد بار (یا رزاق) گوید روزی اهل آن خانه وسعت یابد.

(9) قبل از هر دعا بگوید

از ابی درداء از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله برای خدا هشت اسم است که در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده، هر کس قبل از دعا بگوید مستجاب شود.
یا دائم، یا حی، یا وتر، یا فرد، یا احد، یا قوی، یا قدیم یا قادر.

(10) جهت صفای قلب

بعد از نماز صبح به جهت صفای قلبش کلمه (یا نور) را به عددش که 267 می باشد بگوید.