فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(7) به جهت زیاد شدن محصول

در خاصیت اسم (حلیم) گفته اند که در وقت آب دادن درخت و کشت، این اسم را بر کاغذی نویسند و با آب بشویند. آن آب بر هر زمینی که رسد محصول آن زیاد شود و از آفت سالم ماند. ان شاء اللَّه.

(8) جهت فراخی روزی

هر کس در هر گوشه از خانه خود صد بار (یا رزاق) گوید روزی اهل آن خانه وسعت یابد.

(9) قبل از هر دعا بگوید

از ابی درداء از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله برای خدا هشت اسم است که در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده، هر کس قبل از دعا بگوید مستجاب شود.
یا دائم، یا حی، یا وتر، یا فرد، یا احد، یا قوی، یا قدیم یا قادر.