فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(6) به جهت آشتی دادن بین زن و شوهر

به جهت ناسازگاری بین زن و شوهر هزار و یک مرتبه اسم مبارک (یا ودود) را بخواند اختلاف رفع خواهد شد. ان شاء اللَّه.

(7) به جهت زیاد شدن محصول

در خاصیت اسم (حلیم) گفته اند که در وقت آب دادن درخت و کشت، این اسم را بر کاغذی نویسند و با آب بشویند. آن آب بر هر زمینی که رسد محصول آن زیاد شود و از آفت سالم ماند. ان شاء اللَّه.

(8) جهت فراخی روزی

هر کس در هر گوشه از خانه خود صد بار (یا رزاق) گوید روزی اهل آن خانه وسعت یابد.