فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(5) به جهت نجات از سختیها

به جهت خلاصی از شدائد خواندن (یا رئوف یا رحیم) از جمله مجربات است.

(6) به جهت آشتی دادن بین زن و شوهر

به جهت ناسازگاری بین زن و شوهر هزار و یک مرتبه اسم مبارک (یا ودود) را بخواند اختلاف رفع خواهد شد. ان شاء اللَّه.

(7) به جهت زیاد شدن محصول

در خاصیت اسم (حلیم) گفته اند که در وقت آب دادن درخت و کشت، این اسم را بر کاغذی نویسند و با آب بشویند. آن آب بر هر زمینی که رسد محصول آن زیاد شود و از آفت سالم ماند. ان شاء اللَّه.