فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(4) به جهت دفع دشمن

گویند به جهت دفع دشمن از روز پنجشنبه یا یک هفته هر روز صد و چهل و شش مرتبه بگوید (حسبی اللَّه) البته دفع می شود.

(5) به جهت نجات از سختیها

به جهت خلاصی از شدائد خواندن (یا رئوف یا رحیم) از جمله مجربات است.

(6) به جهت آشتی دادن بین زن و شوهر

به جهت ناسازگاری بین زن و شوهر هزار و یک مرتبه اسم مبارک (یا ودود) را بخواند اختلاف رفع خواهد شد. ان شاء اللَّه.