فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(3) جهت هر مرض سختی

در جواهر القرآن از امام رضا علیه السلام منقول است هر که را مرضی سختی باشد هر روز هزار و یک مرتبه بگوید (یا واجد) از آن مرض خلاص گردد.

(4) به جهت دفع دشمن

گویند به جهت دفع دشمن از روز پنجشنبه یا یک هفته هر روز صد و چهل و شش مرتبه بگوید (حسبی اللَّه) البته دفع می شود.

(5) به جهت نجات از سختیها

به جهت خلاصی از شدائد خواندن (یا رئوف یا رحیم) از جمله مجربات است.