فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(2) جهت توانگر شدن

گویند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد یا به فضای گشاده زیر آسمان رود و دست و رو به طرف آسمان کند و صد مرتبه بگوید (یا وهاب) البته توانگری یابد.

(3) جهت هر مرض سختی

در جواهر القرآن از امام رضا علیه السلام منقول است هر که را مرضی سختی باشد هر روز هزار و یک مرتبه بگوید (یا واجد) از آن مرض خلاص گردد.

(4) به جهت دفع دشمن

گویند به جهت دفع دشمن از روز پنجشنبه یا یک هفته هر روز صد و چهل و شش مرتبه بگوید (حسبی اللَّه) البته دفع می شود.