فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(1) می خواهید حاجتتان روا شود.

گویند هر که سجده بیست و یک مرتبه (یا ذالجلال و الاکرام) بگوید و حاجت بخواهد، روا می شود. ان شاء اللَّه.

(2) جهت توانگر شدن

گویند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد یا به فضای گشاده زیر آسمان رود و دست و رو به طرف آسمان کند و صد مرتبه بگوید (یا وهاب) البته توانگری یابد.

(3) جهت هر مرض سختی

در جواهر القرآن از امام رضا علیه السلام منقول است هر که را مرضی سختی باشد هر روز هزار و یک مرتبه بگوید (یا واجد) از آن مرض خلاص گردد.