فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

بخش 7 خواص اسماء الحسنی

(1) می خواهید حاجتتان روا شود.

گویند هر که سجده بیست و یک مرتبه (یا ذالجلال و الاکرام) بگوید و حاجت بخواهد، روا می شود. ان شاء اللَّه.

(2) جهت توانگر شدن

گویند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد یا به فضای گشاده زیر آسمان رود و دست و رو به طرف آسمان کند و صد مرتبه بگوید (یا وهاب) البته توانگری یابد.