فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(28) نماز حاجت دیگر

دو رکعت نماز حاجت بخواند. بعدا یک دور تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها را بگوید و بعد سجده رفته دویست و بیست مرتبه و ذالنون اذ ذهب مغاضبا را بخواند در حال سجده و حاجت خود را از خدا بخواهد.

(29) نماز حاجت از امام محمد باقر علیه السلام

دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز بگوید: (یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین و یا اسرع الحابسین اقض حاجتی و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد.

(30) نماز صلوه المضطر

در کتاب تحفه المهدویه مرقوم است که از برای حوائج بخواند و آن چهار رکعت است در هر رکعت به یک سلام در رکعت اول بعد از حمد بیست و پنج مرتبه بگوید: (افوض امری الی اللَّه ان اللَّه بصیر بالعباد) و در رکعت دوم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه (لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاسبجبناله و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین) و در رکعت سوم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه بگوید: (حسبی اللَّه و نعم الوکیل) و در رکعت چهارم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه (لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم) و بعد از نماز بیست و پنج مرتبه صلوات بفرستد و حاجتش را از خدا بخواهد.