فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(26) نماز حاجت دیگر که خیلی مجرب است

این که دو رکعت نماز در وقت ضرورت بخواند به این دستور، در رکعت اول بعد از سوره انا فتحنا را تا... نصرا عزیزا بخواند و در رکعت دوم بعد از سوره حمد، الم نشرح را تا آخرش بخواند و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد.

(27) نماز حاجت دیگر مخصوص روز پنج شنبه

در روز پنج شنبه از صبح تا غروب هر وقت بتواند چهار رکعت نماز بخواند دو رکعتی در رکعت اول بعد از حمد یازده مرتبه قل هو اللَّه احد و در رکعت دوم بعد از حمد بیست و یک مرتبه سوره قل هو اللَّه احد را و پس از سلام نماز پنجاه و یک مرتبه قل هو اللَّه احد و پنجاه و یک مرتبه صلوات بر حضرت رسول. بعد به سجده رفته، صد مرتبه یا اللَّه بگوید و حاجتش را از خدا بخواهد که ان شاء اللَّه مستجاب است و بعد از خاتمه چهار رکعت نماز و تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها را فراموش ننماید.

(28) نماز حاجت دیگر

دو رکعت نماز حاجت بخواند. بعدا یک دور تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها را بگوید و بعد سجده رفته دویست و بیست مرتبه و ذالنون اذ ذهب مغاضبا را بخواند در حال سجده و حاجت خود را از خدا بخواهد.