فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(24) نماز درد چشم

دو رکعت در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و قل یا ایها الکافرون سه مرتبه و آیه و عنده مفاتح الغیب که در نماز غفلیهه خوانده می شود تا... فی کتاب مبین. ان شاء اللَّه درد چشم ساکت شود.

(25) نماز حاجت از حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله

از حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله روایت شده است که هر کس پیش از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت بخواند در رکعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل هو اللَّه احد را و چون نماز را سلام بدهد ده مرتبه بگوید: سبحان اللَّه و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم. و ده مرتبه صلوات بفرستد و ده مرتبه بگوید یا غیاث المستغیثین اغثنی و بعد حاجت خود را بخواهد.

(26) نماز حاجت دیگر که خیلی مجرب است

این که دو رکعت نماز در وقت ضرورت بخواند به این دستور، در رکعت اول بعد از سوره انا فتحنا را تا... نصرا عزیزا بخواند و در رکعت دوم بعد از سوره حمد، الم نشرح را تا آخرش بخواند و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد.