فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(23) نماز جهت رفع کوری

از ابوحمزه ثمالی از حضرت صادق علیه السلام و آن حضرت از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله روایت کرده است که شخصی از مقابل آن حضرت عبور کرد فرمودند می خواهی خدای تعالی چشم تو را بینا گرداند. عرض کرد: بلی. حضرت فرمودند: که وضوی کاملی بگیر و دو رکعت نماز بخوان و بگو:
اللهم انی اسئلک و ارغب الیک و اتوجه بنیک نبی الرحمه یا محمد انی توجه بک الی اللَّه ربی و ربک ان ترد علی بصری.
امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله هنوز از جای خود حرکت نمودند که آن شخص برگشت و هر دو چشمش بینا شده بود.

(24) نماز درد چشم

دو رکعت در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و قل یا ایها الکافرون سه مرتبه و آیه و عنده مفاتح الغیب که در نماز غفلیهه خوانده می شود تا... فی کتاب مبین. ان شاء اللَّه درد چشم ساکت شود.

(25) نماز حاجت از حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله

از حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله روایت شده است که هر کس پیش از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت بخواند در رکعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل هو اللَّه احد را و چون نماز را سلام بدهد ده مرتبه بگوید: سبحان اللَّه و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم. و ده مرتبه صلوات بفرستد و ده مرتبه بگوید یا غیاث المستغیثین اغثنی و بعد حاجت خود را بخواهد.