فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(22) نماز جهت دردسر

دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و قل هو اللَّه احد سه مرتبه و یک مرتبه این آیه:
رب انی وهن العظم منی و اشتعل الراس شیبا و لم اکن بدعائک رب شقیا و بقیه رکوع و سجود مانند نماز صبح خوانده شود.

(23) نماز جهت رفع کوری

از ابوحمزه ثمالی از حضرت صادق علیه السلام و آن حضرت از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله روایت کرده است که شخصی از مقابل آن حضرت عبور کرد فرمودند می خواهی خدای تعالی چشم تو را بینا گرداند. عرض کرد: بلی. حضرت فرمودند: که وضوی کاملی بگیر و دو رکعت نماز بخوان و بگو:
اللهم انی اسئلک و ارغب الیک و اتوجه بنیک نبی الرحمه یا محمد انی توجه بک الی اللَّه ربی و ربک ان ترد علی بصری.
امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله هنوز از جای خود حرکت نمودند که آن شخص برگشت و هر دو چشمش بینا شده بود.

(24) نماز درد چشم

دو رکعت در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و قل یا ایها الکافرون سه مرتبه و آیه و عنده مفاتح الغیب که در نماز غفلیهه خوانده می شود تا... فی کتاب مبین. ان شاء اللَّه درد چشم ساکت شود.