فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(21) نماز به جهت درد پا

دو رکعت است و در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و آیه:
امن الرسول بما انزل الیه من ربه و المومنون کل امن باللَّه و ملئکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر لایکلف اللَّه نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته، علی الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.

(22) نماز جهت دردسر

دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و قل هو اللَّه احد سه مرتبه و یک مرتبه این آیه:
رب انی وهن العظم منی و اشتعل الراس شیبا و لم اکن بدعائک رب شقیا و بقیه رکوع و سجود مانند نماز صبح خوانده شود.

(23) نماز جهت رفع کوری

از ابوحمزه ثمالی از حضرت صادق علیه السلام و آن حضرت از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله روایت کرده است که شخصی از مقابل آن حضرت عبور کرد فرمودند می خواهی خدای تعالی چشم تو را بینا گرداند. عرض کرد: بلی. حضرت فرمودند: که وضوی کاملی بگیر و دو رکعت نماز بخوان و بگو:
اللهم انی اسئلک و ارغب الیک و اتوجه بنیک نبی الرحمه یا محمد انی توجه بک الی اللَّه ربی و ربک ان ترد علی بصری.
امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله هنوز از جای خود حرکت نمودند که آن شخص برگشت و هر دو چشمش بینا شده بود.