فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(20) نماز برای رفع قولنج

دو رکعت است در هر رکعتی یک مرتبه الحمد و آیه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر.

(21) نماز به جهت درد پا

دو رکعت است و در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و آیه:
امن الرسول بما انزل الیه من ربه و المومنون کل امن باللَّه و ملئکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر لایکلف اللَّه نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته، علی الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.

(22) نماز جهت دردسر

دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و قل هو اللَّه احد سه مرتبه و یک مرتبه این آیه:
رب انی وهن العظم منی و اشتعل الراس شیبا و لم اکن بدعائک رب شقیا و بقیه رکوع و سجود مانند نماز صبح خوانده شود.