فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(18) نماز برای رفع درد گردن

دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و سوره اذا زلزلت الارض سه مرتبه.

(19) نماز برای رفع درد سینه

چهار رکعت است. در رکعت اول الحمد و یک مرتبه سوره الم نشرح و در رکعت دوم سه بار قل هو اللَّه احد و در رکعت سوم یک مرتبه سوره والضحی و ر رکعت چهارم آیه و یعلم خائنه الاعین و ما نخفی الصدور.

(20) نماز برای رفع قولنج

دو رکعت است در هر رکعتی یک مرتبه الحمد و آیه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر.