فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(17) نماز مجرب برای قطع تب

دو رکعت نماز بخواند در هر رکعتی حمد سه مرتبه و آیه الکرسی و آیه الا له الخلق و الامر تبارک اللَّه رب العالمین. و این دعا را بنویسد و بشوید. آن شخص که تب دارد بخورد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم اتشفع بنبیک محمد صلی اللَّه علیه و آله یا محمد استشفع بک علی رب فی قضاء حاجتی و هو شفاء هذا المریض یا اللَّه یا اللَّه یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام برحمتک یستغیث الان خفف اللَّه عنکم یرید اللَّه ان یخفف عنکم ذلک تخفیف من ربکم و رحمه.

(18) نماز برای رفع درد گردن

دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و سوره اذا زلزلت الارض سه مرتبه.

(19) نماز برای رفع درد سینه

چهار رکعت است. در رکعت اول الحمد و یک مرتبه سوره الم نشرح و در رکعت دوم سه بار قل هو اللَّه احد و در رکعت سوم یک مرتبه سوره والضحی و ر رکعت چهارم آیه و یعلم خائنه الاعین و ما نخفی الصدور.