فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(14) نماز به جهت دفع فقر و پریشانی

در بعضی از کتب معتبره از حضرت زین العابدین علیه السلام نقل شد به جهت دفع فقر و پریشانی در شب جمعه دو رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هقتاد مرتبه سوره (الم نشرح) را بخواند و یازده مرتبه بخواند:
ام عندهم خزائن رحمه ربک العزیز الوهاب ام لهم ملک السموات و الارض و ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب
و بعد از فراغت از نماز هزار دفعه با خضوع و خشوع بگوید: (یا وهاب)

(15) نماز هدیه به والدین

در شب جمعه باید بجا آورد و آن دو رکعت است. در رکعت اول بعد از حمد ده مرتبه بگوید: (ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب) و رکعت دوم بعد از حمد (رب اغفرلی و لوالدی و لمن دخل بیتی مومنا و للمومنین و المومنات) و بعد از سلام ده مرتبه بگوید: (رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا)

(16) نمازی که مادر باید برای فرزند مریضش بخواند

در کتاب صحایف الاعمال مسطور است که شخصی مریض شده بود به بیماری سختی، چنان که از حیات وی قطع امید شده بود. امام جعفر صادق علیه السلام به عیادت آن مرد رفت. مادر او را دید که در کنار فراش او نشسته و گریه و زاری و جزع می کند. آن حضرت فرمود: ای مادر! وضو بساز و دو رکعت نماز بخوان و در سجده بگو: (اللهم انت وهبته لی و لم یک شیئا فهبه لی هبه جدیده) چون آن زن نماز را خواند، مرض آن پسر به صحت پیوست به نوعی که طعامی در آن روز طبخ شده بود آن پسر با مادر خود از آن طعام میل کرد.