فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(13) نمازی به جهت حفظ از شر همه مخلوقات

در کتاب جناه الخلود مسطور است هر کس در شب جمعه دو رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعتی بعد از حمد ده مرتبه سوره (اذا زلزلت) را قرائت نماید و بعد از فراغ بگوید: (یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام) از شر همه مخلوقات ایمن گردد.

(14) نماز به جهت دفع فقر و پریشانی

در بعضی از کتب معتبره از حضرت زین العابدین علیه السلام نقل شد به جهت دفع فقر و پریشانی در شب جمعه دو رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هقتاد مرتبه سوره (الم نشرح) را بخواند و یازده مرتبه بخواند:
ام عندهم خزائن رحمه ربک العزیز الوهاب ام لهم ملک السموات و الارض و ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب
و بعد از فراغت از نماز هزار دفعه با خضوع و خشوع بگوید: (یا وهاب)

(15) نماز هدیه به والدین

در شب جمعه باید بجا آورد و آن دو رکعت است. در رکعت اول بعد از حمد ده مرتبه بگوید: (ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب) و رکعت دوم بعد از حمد (رب اغفرلی و لوالدی و لمن دخل بیتی مومنا و للمومنین و المومنات) و بعد از سلام ده مرتبه بگوید: (رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا)