فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(12) نماز امیرالمومنین علی علیه السلام

(انسان با خواندن آن از گناهان مانند روزی که از مادر متولد شده است پاک می شود).
از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: هر کس از شما که چهار رکعت نماز امیرالمومنین علیه السلام را بجا آورد از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شده باشد و حاجتهای او برآورده شود و آن چهار رکعتی است که به صورت دو رکعت دو رکعت خوانده می شود به این ترتیب که در هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره قل هو اللَّه احد را بخواند که جمعا در چهار رکعت دویست مرتبه می شود و خواندن این نماز هم حدودا نیم ساعت طول می کشد و احادیث بسیاری در فضیلت خواندن این چهار رکعت نماز در شب و روز جمعه وارد شده و اگر بعد از نماز بگوید: اللهم صل علی النبی العربی و للَّه وارد شده که گناهان گذشته و آینده او آمرزیده شود و چنان باشد که دوازده مرتبه قرآن را ختم کرده باشد و حق تعالی گرسنگی و تشنگی قیامت را از او دفع کند.

(13) نمازی به جهت حفظ از شر همه مخلوقات

در کتاب جناه الخلود مسطور است هر کس در شب جمعه دو رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعتی بعد از حمد ده مرتبه سوره (اذا زلزلت) را قرائت نماید و بعد از فراغ بگوید: (یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام) از شر همه مخلوقات ایمن گردد.

(14) نماز به جهت دفع فقر و پریشانی

در بعضی از کتب معتبره از حضرت زین العابدین علیه السلام نقل شد به جهت دفع فقر و پریشانی در شب جمعه دو رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هقتاد مرتبه سوره (الم نشرح) را بخواند و یازده مرتبه بخواند:
ام عندهم خزائن رحمه ربک العزیز الوهاب ام لهم ملک السموات و الارض و ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب
و بعد از فراغت از نماز هزار دفعه با خضوع و خشوع بگوید: (یا وهاب)