فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(9) نماز پر فضیلتی که ثواب چهل مرتبه قرآن خواندن را دارد

در بحار جلد 89 از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده: هر کس پیش از ظهر روز جمعه دو رکعت نماز بکند در هر رکعت یک مرتبه سوره (حمد) و شصت مرتبه سوره (قل هو اللَّه) را بخواند و در رکوعش سه مرتبه یا هفت مرتبه (سبحان ربی العظیم و بحمده) بگوید و در سجودش بگوید بعد از ذکر سجود:
سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فوادی و ابوء الیک و اعترف لک بالذنب العظیم عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی فانه لایغفر الذنوب الا انت اعوذ بعفوک من عقوبتک و اعوذ برحمتک من نقمتک و اعوذ بر ضاک من سخطک و اعوذ بک منک لا ابلغ مدحتک و لا احصی نعمتک و لا الثناء و علیک انت کما اثنیت علی نفسک و عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی انه لایغفر الذنوب الا انت.
پس کسی که این نماز را بکند ثواب آن را دارد که چهل مرتبه قرآن را قرائت نموده.

(10) نماز کن فیکون

به جهت هر حاجت مجرب است چهار رکعت نماز بخواند. به یک سلام رکعت اول بعد از حمد 100 مرتبه (و افوض امری الی اللَّه) در رکعت دوم 100 مرتبه (نصر من اللَّه و فتح قریب) و در رکعت سوم بعد از حمد 100 مرتبه (الا الی اللَّه تصیر الامور) و در رکعت چهارم بعد از حمد 100 مرتبه (انا فتحنا لک فتحا مبینا) و بعد از سلام قبل از حرف زدن با کسی 100 مرتبه (استغفر اللَّه ربی و اتوب الیه) و بعد سر به سجده بگذارد و حاجتش را بخواهد.

(11) نماز حضرت جعفر طیار علیه السلام جهت پاک شدن از تمام گناهان

یکی از نمازهای مستحب، نماز جعفر طیار علیه السلام است که درباره آن تاکید فراوان شده است و برای آمرزش گناهان بسیار موثر است و آن چهار رکعت است که دو رکعت دو رکعت خوانده می شود. به این ترتیب که در هر رکعت بعد زا حمد و سوره پانزده مرتبه (سبحان اللَّه و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر) و در هر رکوع ده مرتبه و پس از سر بلند کردن از رکوع ده مرتبه و در سجده اول ده مرتبه و در میان دو سجده دو مرتبه و در سجده دوم ده مرتبه و پس از سر بلند کردن از سجده دو مرتبه که مجموعا در هر رکعت هفتاد و پنج مرتبه و در چهار رکعت 300 مرتبه می شود. نماز حضرت جعفر طیار علیه السلام را سوره معین لازم نیست ولی بهتر آن است که در رکعت اول بعد از حمد سوره (اذا زلزلت) و در رکعت دوم سوره (و العادیات) و در رکعت سوم (اذا جاء) و در رکعت چهارم سوره (قل هو اللَّه احد) را بخواند و احتیاط لازم آن است که ذکر رکوع و سجود را علاوه بر ذکرهای مذکور به جا آورد خواه قبلا و بعدا باشد و نماز جعفر طیار علیه السلام وقت معین ندارد و در سفر حضر می توان خواند. ولی بهتر آن است که در حرم مطهر آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام و دیگر ائمه معصومین علیه السلام باشد و بهترین وقت خواندن آن شب جمعه و روز جمعه موقع بالا رفتن افتاب می باشد و هر کس موفق شود روزی یک مرتبه بخواند امام صادق علیه السلام می فرماید: گناهی برای او نوشته نخواهد شد و حدودا نیم ساعت وقت می برد و حیف است که انسان از چنین نماز پر فضیلتی غافل شود.