فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(8) نماز پر فضیلتی که سبب می شود خداوند در آخرت دو بال بدهد که پرواز کند

در بحار جلد 89 از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله روایت نموده که هر کس بجا بیاورد روز جمعه چهار رکعت نماز و در هر رکعت بعد از حمد پنجاه و یک مرتبه سوره (قل هو اللَّه) و پنجاه مرتبه (آیه الکرسی) بخواند قرار می دهد حق تعالی برای او در آخرت دو بال که پرواز کند بر پل صراط و در بهشت هر جا که بخواهد.

(9) نماز پر فضیلتی که ثواب چهل مرتبه قرآن خواندن را دارد

در بحار جلد 89 از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده: هر کس پیش از ظهر روز جمعه دو رکعت نماز بکند در هر رکعت یک مرتبه سوره (حمد) و شصت مرتبه سوره (قل هو اللَّه) را بخواند و در رکوعش سه مرتبه یا هفت مرتبه (سبحان ربی العظیم و بحمده) بگوید و در سجودش بگوید بعد از ذکر سجود:
سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فوادی و ابوء الیک و اعترف لک بالذنب العظیم عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی فانه لایغفر الذنوب الا انت اعوذ بعفوک من عقوبتک و اعوذ برحمتک من نقمتک و اعوذ بر ضاک من سخطک و اعوذ بک منک لا ابلغ مدحتک و لا احصی نعمتک و لا الثناء و علیک انت کما اثنیت علی نفسک و عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی انه لایغفر الذنوب الا انت.
پس کسی که این نماز را بکند ثواب آن را دارد که چهل مرتبه قرآن را قرائت نموده.

(10) نماز کن فیکون

به جهت هر حاجت مجرب است چهار رکعت نماز بخواند. به یک سلام رکعت اول بعد از حمد 100 مرتبه (و افوض امری الی اللَّه) در رکعت دوم 100 مرتبه (نصر من اللَّه و فتح قریب) و در رکعت سوم بعد از حمد 100 مرتبه (الا الی اللَّه تصیر الامور) و در رکعت چهارم بعد از حمد 100 مرتبه (انا فتحنا لک فتحا مبینا) و بعد از سلام قبل از حرف زدن با کسی 100 مرتبه (استغفر اللَّه ربی و اتوب الیه) و بعد سر به سجده بگذارد و حاجتش را بخواهد.