فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(7) نماز پر فضیلت پیش از ظهر روز جمعه

در بحار از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: هر که بخواهد دریابد فضیلت روز جمعه را پس بجا بیاورد پیش از ظهر چهار رکعت نماز که قرائت کند در هر رکعت یک مرتبه سوره (حمد) و پانزده مرتبه (آیه الکرسی) و پانزده مرتبه سوره (قل هو اللَّه احد) پس چون از نماز فارغ شود استغفار نماید. هفتاد مرتبه (استغفر اللَّه ربی و اتوب الیه) و بعد پنجاه مرتبه (لا حول و لا قوه الا باللَّه) و بعد پنجاه مرتبه بگوید (لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له) و پنجاه مرتبه بگوید (صلی اللَّه علی النبی الامی و آله) پس چون این عمل را بجا آورد از جای خود بر نمی خیزد تا خدا او را از آتش دوزخ آزاد فرماید و نمازش را قبول می فرماید و دعایش را مستجاب می کند و او را و پدر و مادرش را می آمرزد و می نویسد حق تعالی از برای او به هر حرفی که بیرون آمده از دها او (یعنی در این نماز شریف و اعمال) ثواب یک حج و یک عمره و بنا می کند از برای او به عدد هر حرفی یک شهری در بهشت و عطا می فرماید به او ثواب هر کسی را که نماز کرده باشد در مسجدهای جامع شهرها با پیغمبران.

(8) نماز پر فضیلتی که سبب می شود خداوند در آخرت دو بال بدهد که پرواز کند

در بحار جلد 89 از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله روایت نموده که هر کس بجا بیاورد روز جمعه چهار رکعت نماز و در هر رکعت بعد از حمد پنجاه و یک مرتبه سوره (قل هو اللَّه) و پنجاه مرتبه (آیه الکرسی) بخواند قرار می دهد حق تعالی برای او در آخرت دو بال که پرواز کند بر پل صراط و در بهشت هر جا که بخواهد.

(9) نماز پر فضیلتی که ثواب چهل مرتبه قرآن خواندن را دارد

در بحار جلد 89 از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده: هر کس پیش از ظهر روز جمعه دو رکعت نماز بکند در هر رکعت یک مرتبه سوره (حمد) و شصت مرتبه سوره (قل هو اللَّه) را بخواند و در رکوعش سه مرتبه یا هفت مرتبه (سبحان ربی العظیم و بحمده) بگوید و در سجودش بگوید بعد از ذکر سجود:
سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فوادی و ابوء الیک و اعترف لک بالذنب العظیم عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی فانه لایغفر الذنوب الا انت اعوذ بعفوک من عقوبتک و اعوذ برحمتک من نقمتک و اعوذ بر ضاک من سخطک و اعوذ بک منک لا ابلغ مدحتک و لا احصی نعمتک و لا الثناء و علیک انت کما اثنیت علی نفسک و عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی انه لایغفر الذنوب الا انت.
پس کسی که این نماز را بکند ثواب آن را دارد که چهل مرتبه قرآن را قرائت نموده.