فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(6) نماز پرفضیلت مخصوص ماه جمادی الثانی

سید بن طاووس رحمه اللَّه نقل کرده که در این ماه هر وقت که خواهد چهار رکعت نماز کند (دو، دو رکعتی)، در رکعت اول بعد از (حمد) یک مرتبه (آیه الکرسی) و بیست و پنج مرتبه (انا انزلناه) را بخواند و در رکعت دوم، (حمد) و یک مرتبه (الهیکم التکاثر) و بیست و پنج مرتبه (قل هو اللَّه احد) را بخواند و در کعت سوم، (حمد) و یک مرتبه (قل یا ایها الکافرون) و بیست و پنج مرتبه سوره (فلق) و در رکعت چهارم، (حمد) و یک مرتبه (اذا جاء نصراللَّه) و بیست و پنج بار سوره (قل اعوذ برب الناس) و بعد از سلام رکعت چهارم، هفتاد مرتبه گوید: (سبحان اللَّه و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر) و هفتاد مرتبه (اللهم صل علی محمد و آل محمد) و سه مرتبه بگوید: (اللهم اغفر للمومنین و المومنات)
پس سر به سجده گذارده و سه مرتبه گوید: (یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا اللَّه یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین) پس هر حاجت که دارد از خدا بخواهد و هر که چنین کند خدا او را و مال و زن و فرزندان و دین و دنیایش را تا سال دیگر حفظ کند و اگر در این سال بمیرد شهید مرده است.

(7) نماز پر فضیلت پیش از ظهر روز جمعه

در بحار از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: هر که بخواهد دریابد فضیلت روز جمعه را پس بجا بیاورد پیش از ظهر چهار رکعت نماز که قرائت کند در هر رکعت یک مرتبه سوره (حمد) و پانزده مرتبه (آیه الکرسی) و پانزده مرتبه سوره (قل هو اللَّه احد) پس چون از نماز فارغ شود استغفار نماید. هفتاد مرتبه (استغفر اللَّه ربی و اتوب الیه) و بعد پنجاه مرتبه (لا حول و لا قوه الا باللَّه) و بعد پنجاه مرتبه بگوید (لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له) و پنجاه مرتبه بگوید (صلی اللَّه علی النبی الامی و آله) پس چون این عمل را بجا آورد از جای خود بر نمی خیزد تا خدا او را از آتش دوزخ آزاد فرماید و نمازش را قبول می فرماید و دعایش را مستجاب می کند و او را و پدر و مادرش را می آمرزد و می نویسد حق تعالی از برای او به هر حرفی که بیرون آمده از دها او (یعنی در این نماز شریف و اعمال) ثواب یک حج و یک عمره و بنا می کند از برای او به عدد هر حرفی یک شهری در بهشت و عطا می فرماید به او ثواب هر کسی را که نماز کرده باشد در مسجدهای جامع شهرها با پیغمبران.

(8) نماز پر فضیلتی که سبب می شود خداوند در آخرت دو بال بدهد که پرواز کند

در بحار جلد 89 از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله روایت نموده که هر کس بجا بیاورد روز جمعه چهار رکعت نماز و در هر رکعت بعد از حمد پنجاه و یک مرتبه سوره (قل هو اللَّه) و پنجاه مرتبه (آیه الکرسی) بخواند قرار می دهد حق تعالی برای او در آخرت دو بال که پرواز کند بر پل صراط و در بهشت هر جا که بخواهد.