فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(4) نماز به جهت تجدید قوا و پیدا کردن نیرو

کیفیت این نماز: دو رکعت، در هر رکعت بعد از (حمد) همین آیه فوق دو آیه آخر سوره بقره امن الرسول مذکور شد بخواند، بعد از نماز دست خود را بر صورت خود گذارد، دعا کند و حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله را شفیع آورد و سه بار گوید:
بسم اللَّه اخرج علیک یا وجع من عین انس او عین جن اخرج علیک الذی اتخذ ابراهیم خلیلا و کلم موسی تکلیما و خلق عیسی من روح القدس لما هدات و طفئت کما طفئت نار ابراهیم باذن اللَّه.

(5) نماز پرفضیلت بین مغرب و عشاء

از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله روایت است که سفارش فرمودند: دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء در رکعت اول بعد از حمد سیزده مرتبه (اذا زلزلت) و در رکعت دوم (حمد) و پانزده مرتبه (قل هو اللَّه احد) را بخواند و اگر هر شب بخواند ثوابش را جز خدا کسی نتواند بشمار آورد. اگر در هر ماه بخواند از مومنین، اگر در هر سال بخواند از محسنین، و اگر در هر جمعه یک بار بخواند از مخلصین، و اگر هر شب بخواند با من در بهشت همنشین باشد.

(6) نماز پرفضیلت مخصوص ماه جمادی الثانی

سید بن طاووس رحمه اللَّه نقل کرده که در این ماه هر وقت که خواهد چهار رکعت نماز کند (دو، دو رکعتی)، در رکعت اول بعد از (حمد) یک مرتبه (آیه الکرسی) و بیست و پنج مرتبه (انا انزلناه) را بخواند و در رکعت دوم، (حمد) و یک مرتبه (الهیکم التکاثر) و بیست و پنج مرتبه (قل هو اللَّه احد) را بخواند و در کعت سوم، (حمد) و یک مرتبه (قل یا ایها الکافرون) و بیست و پنج مرتبه سوره (فلق) و در رکعت چهارم، (حمد) و یک مرتبه (اذا جاء نصراللَّه) و بیست و پنج بار سوره (قل اعوذ برب الناس) و بعد از سلام رکعت چهارم، هفتاد مرتبه گوید: (سبحان اللَّه و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر) و هفتاد مرتبه (اللهم صل علی محمد و آل محمد) و سه مرتبه بگوید: (اللهم اغفر للمومنین و المومنات)
پس سر به سجده گذارده و سه مرتبه گوید: (یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا اللَّه یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین) پس هر حاجت که دارد از خدا بخواهد و هر که چنین کند خدا او را و مال و زن و فرزندان و دین و دنیایش را تا سال دیگر حفظ کند و اگر در این سال بمیرد شهید مرده است.