فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(3) نمازی جهت حفظ مال، دین و دنیا و آخرت

در مصباح شیخ کفعمی، ص 180 از حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله روایت شده که ایشان فرمودند: هر کس در شب جمعه مابین مغرب و عشاء بیست رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یازده مرتبه سوره (توحید) را بخواند، خداوند حفظ می کند او را در اهل و مال و دین و دنیا و آخرت.

(4) نماز به جهت تجدید قوا و پیدا کردن نیرو

کیفیت این نماز: دو رکعت، در هر رکعت بعد از (حمد) همین آیه فوق دو آیه آخر سوره بقره امن الرسول مذکور شد بخواند، بعد از نماز دست خود را بر صورت خود گذارد، دعا کند و حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله را شفیع آورد و سه بار گوید:
بسم اللَّه اخرج علیک یا وجع من عین انس او عین جن اخرج علیک الذی اتخذ ابراهیم خلیلا و کلم موسی تکلیما و خلق عیسی من روح القدس لما هدات و طفئت کما طفئت نار ابراهیم باذن اللَّه.

(5) نماز پرفضیلت بین مغرب و عشاء

از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله روایت است که سفارش فرمودند: دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء در رکعت اول بعد از حمد سیزده مرتبه (اذا زلزلت) و در رکعت دوم (حمد) و پانزده مرتبه (قل هو اللَّه احد) را بخواند و اگر هر شب بخواند ثوابش را جز خدا کسی نتواند بشمار آورد. اگر در هر ماه بخواند از مومنین، اگر در هر سال بخواند از محسنین، و اگر در هر جمعه یک بار بخواند از مخلصین، و اگر هر شب بخواند با من در بهشت همنشین باشد.