فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(2) نمازی جهت نجات از میزان

در وسائل الشیعه از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله مروی است که هر کس در شب جمعه مابین مغرب و عشا دوازده رکعت یعنی شش دو رکعتی نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد چهل مرتبه (قل هو اللَّه) بخواند در قیامت بر پل صراط او را ملاقات کنم و با او مصافحه کنم و با هر کس من بر صراط ملاقات و مصافحه کنم کفایت می کنم از او حساب میزان را.

(3) نمازی جهت حفظ مال، دین و دنیا و آخرت

در مصباح شیخ کفعمی، ص 180 از حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله روایت شده که ایشان فرمودند: هر کس در شب جمعه مابین مغرب و عشاء بیست رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یازده مرتبه سوره (توحید) را بخواند، خداوند حفظ می کند او را در اهل و مال و دین و دنیا و آخرت.

(4) نماز به جهت تجدید قوا و پیدا کردن نیرو

کیفیت این نماز: دو رکعت، در هر رکعت بعد از (حمد) همین آیه فوق دو آیه آخر سوره بقره امن الرسول مذکور شد بخواند، بعد از نماز دست خود را بر صورت خود گذارد، دعا کند و حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله را شفیع آورد و سه بار گوید:
بسم اللَّه اخرج علیک یا وجع من عین انس او عین جن اخرج علیک الذی اتخذ ابراهیم خلیلا و کلم موسی تکلیما و خلق عیسی من روح القدس لما هدات و طفئت کما طفئت نار ابراهیم باذن اللَّه.