فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

بخش 6 نمازهای پر فضلیت

(1) نماز کامله که بسیار پر فضیلت است

از جمله نمازهایی است که زمان آن پیش از نماز ظهر جمعه است. در بحار جلد 89 صفحه 372 از کتب متعدده از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نموده و آن جناب از آبای گرام خود که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: کسی که این نماز را به جا بیاورد و آنچه ذکر می شود بعد از آن بگوید خدا بر می دارد از او شر اهل آسمان و اهل زمین و شر شیطان و شر سلطان جائر را و روا می کند هفتاد حاجت او را در دنیا و هفتاد حاجت او را در آخرت و فرمود که شب و روز بیست و چهار ساعت است آزاد می کند حق تعالی از برای صاحب این نماز در هر ساعتی به جهت کرامت او نزد خدا هفتاد هزار کس را که مستوجب آتش باشند از اهل توحید و اگر صاحب این نماز مردگان را بخواند به اذن خدا جواب دهند. آنگاه فرمود: قسم به خداوند که مرا به حق مبعوث فرموده، بنده هرگاه این نماز را بخواند و دعا کند به این دعا بر می انگیزاند خدا برای او هفتاد هزار ملک را که حسنات برای او بنویسند و دفع گناهان کنند و درجات بلند نمایند و استغفار کنند و صلوات بفرستند تا هنگام مردن و اگر مرد و زنی را اولاد نشود این نماز را و دعا را بخوانند، خداوند به آنها فرزند کرم فرماید و اگر بعد از این نماز بمیرد اجر هفتاد هزار شهید داشته باشد و هنگامی که از این نماز فارغ می شود عطا می فرماید خدا به او به عدد هر قطره بارانی که باریده و هر گیاهی که روییده حسنه و ثوابی، و نوشته می شود برای او مثل اجر ابراهیم و موسی و زکریا و یحیی علیه السلام و باز می شود به رویش در غنی و بسته می شود در فقر و تنگدستی و نمی گزد او را مار و عقرب و نمی میرد به غرق شدن و سوختن و حضرت صادق علیه السلام فرمودند: من ضامن هستم بر او. و هر روزی حق تعالی صد و شصت مرتبه به او نظر می فرماید و کسی را که خدا بر او نظر انداخت نازل می کند بر او رحمت و مغفرت را، و اگر کسی این نماز را بخواند و آنچه می گوید در آن با زعفران بنویسد و با آب باران بشوید و به مجنون یا صاحب خوره و پیسی بدهد بیاشامند خدا آنها را شفا می دهد، و اگر پدر و مادر او مشرک باشند عذاب آنها سبک می شود.
کیفیت نماز کامله این است:
پیش از ظهر جمعه چهار رکعت (دو، دو رکعتی) نماز بجا آورد. در هر رکعت ده مرتبه سوره (حمد)، ده مرتبه (قل هو اللَّه احد)، ده مرتبه (قل یا ایها الکافرون)، ده مرتبه (قل اعوذ برب الفلق)، ده مرتبه (قل اعوذ برب الناس)، ده مرتبه (آیه الکرسی) و ده مرتبه سوره (انا انزلناه) و ده مرتبه آیه (شهداللَّه) که آیه زیر می باشد بخواند:
شهداللَّه انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عنداللَّه الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائهم العلم بغیا بینهم و من یکفر بایات اللَّه فان اللَّه سریع الحساب.
و چون از نماز فارغ شد، صد مرتبه استغفار کند به این طریق (استغفر اللَّه ربی و اتوب الیه) و صد مرتبه بگوید (سبحان اللَّه و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و لا حول و لاقوه الا باللَّه العلی العظیم) و صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد.
نماز پرفضیلت دیگر
این نماز مشهور و معروف است، اکثر بزرگان مانند علامه مجلسی در بحار و شیخ طوسی و علامه حلی در کتابهای خود ذکر کرده اند.
شیخ طوسی رحمه اللَّه از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله روایت نموده اند: هر کس در شب جمعه یا روز جمعه یا شب دوشنبه یا روز دوشنبه یا شب پنج شنبه یا روز پنج شنبه چهار رکعت نماز (دو، دو رکعتی) نماز بجا بیاورد، در هر رکعت (حمد) هفت مرتبه و سوره (انا انزلناه) را یک مرتبه قرائت کند و بعد از سلام صد مرتبه بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و صد مرتبه (اللهم صل علی جبرئیل) بگوید: خداوند به او عطا می فرماید هفتاد هزار قصر در بهشت که در هر قصری هفتاد هزار خانه باشد و در هر یک از آنها هزار اطاق باشد و در هر یک هفتاد هزار جاریه بهشتی.

(2) نمازی جهت نجات از میزان

در وسائل الشیعه از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله مروی است که هر کس در شب جمعه مابین مغرب و عشا دوازده رکعت یعنی شش دو رکعتی نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد چهل مرتبه (قل هو اللَّه) بخواند در قیامت بر پل صراط او را ملاقات کنم و با او مصافحه کنم و با هر کس من بر صراط ملاقات و مصافحه کنم کفایت می کنم از او حساب میزان را.