فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

دعاهای قرآن به کلمه ربنا

1 - ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار 201/2
پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکی و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.
2 - ربنا اتنا فی الدنیا و ماله فی الاخره من خلاق 200/2
پروردگارا در دنیا رحمت و نعمت به ما عنایت کن هر که از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.
3 - ربنا اتنا من لدنک رحمه و هیی لنا من امرنا رشدا. 10/18
پروردگارا ما، از جانب خود بر ما رحمتی فرست و برای رشد عقلی ما وسائل هدایت و ارشاد آماده فرما.
4 - ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیرا. 69/33
پروردگارا ما آنها که ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان کن و از نعمتهای خود محروم ابدی فرما.
5 - ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. 53/3
پروردگار ما، ما به تو و آنچه بر پیغمبرت فرستادی ایمان آوردیم و از رسول تو پیروی کردیم نام ما را از شهادت دهندگان به توحید و نبوت قرار ده.
6 - ربنا امنا فاغفرلنا و ارحمنا و انتخیر الراحمین. 109/23
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را ببخش و بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین بخشندگانی.
7 - ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدین. 83/5
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را در زمره گواهان توحید و موحدین قرار ده.
8 - ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. 12/32
پروردگار ما آنچه به ما وعده فرموده بودی و دیدیم و شنیدیم ما را به دنیا برگردان تا عمل صالح کنیم که ما به حشر و نشر و کتاب و معاد یقین پیدا کرده ایم.
9 - ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انک علی کل شی ء قدیر. 8/66
پروردگارا نور علم و ایمان را برای ما تمام گردان و ما را بیامرز که تو بر هر چیز قادر و توانایی.
10 - ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. 108/23
پروردگارا ما را از جهنم بیرون ببر که اگر ما دوباره عصیان کنیم ستمکاریم.
11 - ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. 37/35
پروردگارا ما را از این آتش بیرون کن تا به پیروی پیغمبرت عمل صالح کنیم غیر از آنچه می کردیم.
12 - ربنا اخرجنا الی اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل. 44/14
پروردگارا ما، عذاب را برای ما به تاخیر انداز و مهلت کوتاهی ده تا آنچه فوت شده جبران کنیم ما دعوت تو را اطاعت کنیم و پیغمبر تو را پیروی نماییم.
13 - ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. 75/4
پروردگارا ما را از دست ستمکاران مکه نجات ده و راه فرج و نجاتی به ما بنما و یار و مددکاری برای ما بفرست که از جانب تو یاور ما باشد.
14 - ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا. 128/6
پروردگارا بعضی از ما از بعض دیگر بهره مند شدیم و رسیدیم به آنچه مقرر فرموده ای.
15 - ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غزاما. 65/25
پروردگارا بگردان از ما عذاب جهنم را که آن عذاب برای همیشه هلاک کننده است.
16 - ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یومنوا حتی یروا العذاب الالیم. 88/10
پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهای آنها را قسی و سخت گردان که ایمان نمی آورند جز به دیدن عذاب سخت.
17 - ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. 147/3
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهای ما را در راه انجام وظیفه ثابت بدار و بر کفار نصرت و پیروزی بخش.
18 - ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا. 10/59
پروردگار ما بیامرز ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند خدایا در دلهای ما برای گرویدگان به تو کینه و کدورتی قرار مده که تو مهربانی.
19 - ربنا انک روف رحیم. 10/59
پروردگار ما تو به تحقیق رئوف و مهربانی.
20 - ربنا اغفرلی ولوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب. 41/14
پروردگار ما مرا و پدر مادر مرا و همچنین مومنین را در روز حساب بیامرز.
21 - ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. 89/7
پروردگار تو دری از رحمت به سوی ما و قوم ما بگشا که راه تو راه حق ات و تو بهترین گشاینده ای.
22 - ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین.
پروردگار ما به ما صبر و شکیبایی عنایت کن و در عبادت ثابت قدم و بر کفار پیروزی بخش.
23 - ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. 126/7
پروردگار ما به ما تحمل و بردباری عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران.
24 - ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون 12/44
پروردگار ما عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز که ما گرویدگان به تو هستیم.
25 - ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا. 114/5
پروردگار ما از آسمان برای ما مائده و غذایی فرست که بر ما و آیندگان روز عید باشد.
26 - ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی اللَّه من شی ء فی الارض و لا فی السماء. 38/14
پروردگارا تو می دانی آنچه پنهان و آشکار عمل می کنیم بر خداوند در آسمان و زمین هیچ کار و هیچ چیز پوشیده نیست.
27 - ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان اللَّه لایخلف المیعاد. 9/3
پروردگارا تو هستی که روز قیامت روزی که در آن شک نیست اجزاء و اجساد و ابدان همه بندگانت را جمع و حشر می کنی محققا خداوند وعده خود را خلاف نمی کند.
28 - ربنا انک انت العزیز الحکیم. 5/60
پروردگار ما به حقیقت تو عزیز و حکیمی و غالب و مصلحت دانی.
29 - ربنا انک اتیت فرعون و ملاه زینه و اموالا فی الحیوه الدنیا. 88/10
پروردگار ما تو فرعون و اشراف ملت او را به مال دنیا و تحمل نیرو داده ای تو خود می توانی گرفت آنچه به آنها داده ای.
30 - ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. 192/3
پروردگارا تو هستی که از روی عدالت هر که مستحق عذاب شد به آتش می فرستی و خوار و ذلیل می سازی و برای ستمکاران یار و یاوری نیست.
31 - ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. 16/3
پروردگار ما، ما به تو ایمان آورده ایم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب جهنم مصون بدار.
32 - ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان امنوا بربکم فامنا. 193/3
پروردگار ما ندای منادی تو را که مردم را دعوت می کرد که به خدای یگانه ایمان آورید، شنیدیم و ایمان آوردیم که تو خدای واحدی.
33 - ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغنی. 45/20
پروردگارا ما می ترسیم فرعون بر ما چیره و غالب شود یا طغیان نماید.
34 - ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. 37/14
پروردگار ما من زن و فرزندم اسماعیل را در وادی بی آب و علف کنار خانه محترم امن تو سکنی دادم تو آنها را حفظ فرما.
35 - ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 127/2
پروردگار ما ساختمان کعبه را که خانه امن توست از ما قبول فرما که تو شنونده و دانایی.
36 - ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمن لنکونن من الخاسرین. 22/7
پروردگار ما ما بر نفوس خود ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود.
37 - ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر 4/60
پروردگار ما در هر کار به تو توکل می کنم و از تو استعانت می جوییم که بازگشت همه ما بسوی توست.
38 - ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار 193/3
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و از بدیهای ما در گذر و بپوشان و ما را با نیکوکاران قرار ده.
39 - ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا. 4/60
پروردگار ما، ما را برای آنها که کافر شدند سبب آزمایش قرار مده و ما را بیامرز.
40 - ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. 8/3
پروردگار ما دلهای ما را پس از روشن گردانیدن به نور ایمان و حق هدایت دیگر تیره مگردان و از جانب خودت رحمت فرما که تو بخشاینده ای.
41 - ربنا لیقیموا الصلوه فاجعل افبده من الناس تهوی الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. 37/14
پروردگار ما من اسماعیل را در کنار خانه امن تو سکنی دادم، تا نماز را بر پا دارند. بارالها! دلهای مردم را مایل و راغب به مکه گردان و این سرزمین را پر برکت قرار ده تا مردم به سوی کعبه آیند و از برکات و رزق و روزی مادی و معنوی آن بهره مند گردند باشد که سپاسگزار شوند.
42 - ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمین. 85/10
پروردگارا ما را سبب آزمایش برای اقوام ستمکار قرار مده.
43 - ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین. 47/7
پروردگار ما، ما را با مردم ستمکار و متعدی محشور مفرما.
44 - ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. 6/60
پروردگارا ما را فتنه و امتحان برای آنان که کافر شده اند قرار مده و ما را بیامرز. پروردگارا محققا تو عزیز و حکیمی.
45 - ربنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطانا. 286/2
پروردگارا ما را به نیسان و غفلت و خطا و فراموشی مگیر و هشیار و بیدارمان دار.
46 - ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب. 77/4
کفار گفتند پروردگارا چرا بر ما جنگ واجب کردی و نگذاشتی به اجل خود بمیریم (بگو بدون پیکار چیزی به کسی نمی دهند)
47 - ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک و تکون من المومنین. 48/28
پروردگارا اگر برای ما پیغمبر و رسولی می فرستادی آیات فرمان تو را پیروی می کردیم و ایمان می آوردیم.
48 - ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک من قبل ان نذل و نخزی. 135/20
پروردگار ما چرا برای ما پیغمبری نفرستادی تا آیات تو را پیروی کنیم و به خواری و خزیان نیفتیم گفتار کفار است
49 - ربنا لیضلوا عن سبیلک 88/10
پروردگارا فرعون و فرعونیان مردم را از راه گمراه کردند.
50 - ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار 193/3
پروردگارا تو هیچ چیز را باطل نیافریدی تو منزهی پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.
51 - ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. 129/2
پروردگارا در ذریه من پیغمبری برگزین و برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و علم و دانش و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد و نفوس آنها را تزکیه و تهذیب نماید. تو محققا عزیز و حکیم و غالب و مصلحت دانی.
52 - ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته علی الذین من قبلنا. 286/2
پروردگارا بار گناه را بر ما گران مفرما آنچنان که بر پیشینیان ما نمودی.
53 - ربنا و اتنا ما وعدتنا علی رسلک و لاتحزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. 194/3
پروردگارا ما را به صلاح آر، آنچه بر زبان پیغمبرانت از عطا وعده فرمودی به ما هم عنایت کن و روز قیامت ما را خوار و ذلیل و بینوا مفرما محققا وعده های تو خلف نمی شود.
54 - ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. 128/2
ابراهیم گفت: پروردگارا دلهای من و فرزندم اسماعیل را تسلیم خودت بگردان که همه دلها به دست توست و از ذریه من امتی مسلمان قرار ده، که تسلیم اراده و رضای تو باشند و مناسک و روش حج خانه خود را به ما بیاموز، و توبه ما را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و بخشنده و مهربانی.
55 - ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. 8/40
فرشتگان گویند: پروردگارا این بندگان پرهیزگار را وارد بهشت عدن خود ساز که به آنها وعده داده ای و هر کس از آنها از پدرانشان و ذریه شان صالح بودند همه را داخل بهشت فرما که تو بر همه چیز غالب و دانایی.
56 - ربنا وسعت کل شی ء رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعو سبیلک و قهم عذاب الجحیم. 7/40
پروردگارا تمام موجودات در احاطه علمی و رحمت واسعه تو هستند پس بیامرز آنها که توبه کردند و پیروی پیامبران تو نمودند و به راه تو رفتند و آنها را و آنها را از عذاب جهنم نگاهدار یعنی عذاب جهنم برای آن طبقه مطیع به وقوع نپیوندد و پیش نیاید.
57 - ربنا و لاتحملنا ما لاطاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولینا فانصرنا علی القوم الکافرین. 286/2
پروردگارا ما طاقت تحمل بار گران را نداریم ما را ببخش و عفو کن و بیامرز که تو صاحب اختیار ما هستی خدایا ما را بر کفار پیروزی ده.
58 - ربنا و تکون من المومنین 28/6
پروردگارا ما از گروندگان به توحید و یگانگی تو می باشیم.
59 - ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. 17/36
پروردگار ما بهتر می داند که ما را به رسالت به سوی شما فرستاده تا راه توحید را به شما بنماییم.
60 - ربنا رب السموات و الارض لن ندعوا من دونه الها. 14/18
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است، هرگز ما معبودی غیر از او نمی گیریم.
61 - ربنا هولاء شرکاونا الذین کنا ندعوا من دونک. 86/16
پروردگارا این گروهند شریکان ما که ما را دعوت می کردند غیر از تو را پرستش کنیم.
62 - ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی. 51/20
پروردگار ما، کسی است که همه موجودات را آفرید و هدایت به کمال فرمود.
63 - ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم. 19/34
مردم توانگر یمن به درویشان حسد بردند و گفتند: پروردگارا بین شهرهای یمن تا شام را سرزمین خشک قرار ده تا درویشان نتوانند بدون زاد و راحله سفر کنند. آن مردم بدین دعا به خود ستم کردند.
64 - ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین. 107/23
پروردگارا شقاوت بر ما غلبه یافت و گمراهی گریبان ما را گرفت و ما به خود ستم کردیم.
65 - ربنا هولاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. 38/7
پروردگارا این بت ها و بت پرستان ما را گمراه نمودند عذاب آتش آنها را دو جندان کن.
66 - ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما. 47/25
پروردگارا زنان و فرزندانی به ما عنایت فرما که اسباب رو سفیدی و چشم روشنی ما بشوند. خدایا ما را پرهیزکار و پیشوایان پارسا قرار ده، یا برای ما پیشوایان پرهیزکاری بگمار.
67 - ربنا هولاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبرانا الیک ما کانوا ایانا یعبدون 63/28
پروردگارا کسانی که ما را گمراه نمودند تو گمراهشان کن آن چنان که ما را گمراه نمودند، بتها می گویند ما هم از آنها بیزاریم و هرگز ما را عبادت نکردند بلکه خود را عبادت کردند و پرستیدند.

بخش 6 نمازهای پر فضلیت

(1) نماز کامله که بسیار پر فضیلت است

از جمله نمازهایی است که زمان آن پیش از نماز ظهر جمعه است. در بحار جلد 89 صفحه 372 از کتب متعدده از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نموده و آن جناب از آبای گرام خود که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: کسی که این نماز را به جا بیاورد و آنچه ذکر می شود بعد از آن بگوید خدا بر می دارد از او شر اهل آسمان و اهل زمین و شر شیطان و شر سلطان جائر را و روا می کند هفتاد حاجت او را در دنیا و هفتاد حاجت او را در آخرت و فرمود که شب و روز بیست و چهار ساعت است آزاد می کند حق تعالی از برای صاحب این نماز در هر ساعتی به جهت کرامت او نزد خدا هفتاد هزار کس را که مستوجب آتش باشند از اهل توحید و اگر صاحب این نماز مردگان را بخواند به اذن خدا جواب دهند. آنگاه فرمود: قسم به خداوند که مرا به حق مبعوث فرموده، بنده هرگاه این نماز را بخواند و دعا کند به این دعا بر می انگیزاند خدا برای او هفتاد هزار ملک را که حسنات برای او بنویسند و دفع گناهان کنند و درجات بلند نمایند و استغفار کنند و صلوات بفرستند تا هنگام مردن و اگر مرد و زنی را اولاد نشود این نماز را و دعا را بخوانند، خداوند به آنها فرزند کرم فرماید و اگر بعد از این نماز بمیرد اجر هفتاد هزار شهید داشته باشد و هنگامی که از این نماز فارغ می شود عطا می فرماید خدا به او به عدد هر قطره بارانی که باریده و هر گیاهی که روییده حسنه و ثوابی، و نوشته می شود برای او مثل اجر ابراهیم و موسی و زکریا و یحیی علیه السلام و باز می شود به رویش در غنی و بسته می شود در فقر و تنگدستی و نمی گزد او را مار و عقرب و نمی میرد به غرق شدن و سوختن و حضرت صادق علیه السلام فرمودند: من ضامن هستم بر او. و هر روزی حق تعالی صد و شصت مرتبه به او نظر می فرماید و کسی را که خدا بر او نظر انداخت نازل می کند بر او رحمت و مغفرت را، و اگر کسی این نماز را بخواند و آنچه می گوید در آن با زعفران بنویسد و با آب باران بشوید و به مجنون یا صاحب خوره و پیسی بدهد بیاشامند خدا آنها را شفا می دهد، و اگر پدر و مادر او مشرک باشند عذاب آنها سبک می شود.
کیفیت نماز کامله این است:
پیش از ظهر جمعه چهار رکعت (دو، دو رکعتی) نماز بجا آورد. در هر رکعت ده مرتبه سوره (حمد)، ده مرتبه (قل هو اللَّه احد)، ده مرتبه (قل یا ایها الکافرون)، ده مرتبه (قل اعوذ برب الفلق)، ده مرتبه (قل اعوذ برب الناس)، ده مرتبه (آیه الکرسی) و ده مرتبه سوره (انا انزلناه) و ده مرتبه آیه (شهداللَّه) که آیه زیر می باشد بخواند:
شهداللَّه انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عنداللَّه الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائهم العلم بغیا بینهم و من یکفر بایات اللَّه فان اللَّه سریع الحساب.
و چون از نماز فارغ شد، صد مرتبه استغفار کند به این طریق (استغفر اللَّه ربی و اتوب الیه) و صد مرتبه بگوید (سبحان اللَّه و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و لا حول و لاقوه الا باللَّه العلی العظیم) و صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد.
نماز پرفضیلت دیگر
این نماز مشهور و معروف است، اکثر بزرگان مانند علامه مجلسی در بحار و شیخ طوسی و علامه حلی در کتابهای خود ذکر کرده اند.
شیخ طوسی رحمه اللَّه از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله روایت نموده اند: هر کس در شب جمعه یا روز جمعه یا شب دوشنبه یا روز دوشنبه یا شب پنج شنبه یا روز پنج شنبه چهار رکعت نماز (دو، دو رکعتی) نماز بجا بیاورد، در هر رکعت (حمد) هفت مرتبه و سوره (انا انزلناه) را یک مرتبه قرائت کند و بعد از سلام صد مرتبه بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و صد مرتبه (اللهم صل علی جبرئیل) بگوید: خداوند به او عطا می فرماید هفتاد هزار قصر در بهشت که در هر قصری هفتاد هزار خانه باشد و در هر یک از آنها هزار اطاق باشد و در هر یک هفتاد هزار جاریه بهشتی.