فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

بخش 5 دعاهای قرآن که با ربنا شروع می شود

دعاهای قرآن به کلمه ربنا

1 - ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار 201/2
پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکی و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.
2 - ربنا اتنا فی الدنیا و ماله فی الاخره من خلاق 200/2
پروردگارا در دنیا رحمت و نعمت به ما عنایت کن هر که از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.
3 - ربنا اتنا من لدنک رحمه و هیی لنا من امرنا رشدا. 10/18
پروردگارا ما، از جانب خود بر ما رحمتی فرست و برای رشد عقلی ما وسائل هدایت و ارشاد آماده فرما.
4 - ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیرا. 69/33
پروردگارا ما آنها که ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان کن و از نعمتهای خود محروم ابدی فرما.
5 - ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. 53/3
پروردگار ما، ما به تو و آنچه بر پیغمبرت فرستادی ایمان آوردیم و از رسول تو پیروی کردیم نام ما را از شهادت دهندگان به توحید و نبوت قرار ده.
6 - ربنا امنا فاغفرلنا و ارحمنا و انتخیر الراحمین. 109/23
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را ببخش و بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین بخشندگانی.
7 - ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدین. 83/5
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را در زمره گواهان توحید و موحدین قرار ده.
8 - ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. 12/32
پروردگار ما آنچه به ما وعده فرموده بودی و دیدیم و شنیدیم ما را به دنیا برگردان تا عمل صالح کنیم که ما به حشر و نشر و کتاب و معاد یقین پیدا کرده ایم.
9 - ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انک علی کل شی ء قدیر. 8/66
پروردگارا نور علم و ایمان را برای ما تمام گردان و ما را بیامرز که تو بر هر چیز قادر و توانایی.
10 - ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. 108/23
پروردگارا ما را از جهنم بیرون ببر که اگر ما دوباره عصیان کنیم ستمکاریم.
11 - ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. 37/35
پروردگارا ما را از این آتش بیرون کن تا به پیروی پیغمبرت عمل صالح کنیم غیر از آنچه می کردیم.
12 - ربنا اخرجنا الی اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل. 44/14
پروردگارا ما، عذاب را برای ما به تاخیر انداز و مهلت کوتاهی ده تا آنچه فوت شده جبران کنیم ما دعوت تو را اطاعت کنیم و پیغمبر تو را پیروی نماییم.
13 - ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. 75/4
پروردگارا ما را از دست ستمکاران مکه نجات ده و راه فرج و نجاتی به ما بنما و یار و مددکاری برای ما بفرست که از جانب تو یاور ما باشد.
14 - ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا. 128/6
پروردگارا بعضی از ما از بعض دیگر بهره مند شدیم و رسیدیم به آنچه مقرر فرموده ای.
15 - ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غزاما. 65/25
پروردگارا بگردان از ما عذاب جهنم را که آن عذاب برای همیشه هلاک کننده است.
16 - ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یومنوا حتی یروا العذاب الالیم. 88/10
پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهای آنها را قسی و سخت گردان که ایمان نمی آورند جز به دیدن عذاب سخت.
17 - ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. 147/3
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهای ما را در راه انجام وظیفه ثابت بدار و بر کفار نصرت و پیروزی بخش.
18 - ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا. 10/59
پروردگار ما بیامرز ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند خدایا در دلهای ما برای گرویدگان به تو کینه و کدورتی قرار مده که تو مهربانی.
19 - ربنا انک روف رحیم. 10/59
پروردگار ما تو به تحقیق رئوف و مهربانی.
20 - ربنا اغفرلی ولوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب. 41/14
پروردگار ما مرا و پدر مادر مرا و همچنین مومنین را در روز حساب بیامرز.
21 - ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. 89/7
پروردگار تو دری از رحمت به سوی ما و قوم ما بگشا که راه تو راه حق ات و تو بهترین گشاینده ای.
22 - ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین.
پروردگار ما به ما صبر و شکیبایی عنایت کن و در عبادت ثابت قدم و بر کفار پیروزی بخش.
23 - ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. 126/7
پروردگار ما به ما تحمل و بردباری عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران.
24 - ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون 12/44
پروردگار ما عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز که ما گرویدگان به تو هستیم.
25 - ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا. 114/5
پروردگار ما از آسمان برای ما مائده و غذایی فرست که بر ما و آیندگان روز عید باشد.
26 - ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی اللَّه من شی ء فی الارض و لا فی السماء. 38/14
پروردگارا تو می دانی آنچه پنهان و آشکار عمل می کنیم بر خداوند در آسمان و زمین هیچ کار و هیچ چیز پوشیده نیست.
27 - ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان اللَّه لایخلف المیعاد. 9/3
پروردگارا تو هستی که روز قیامت روزی که در آن شک نیست اجزاء و اجساد و ابدان همه بندگانت را جمع و حشر می کنی محققا خداوند وعده خود را خلاف نمی کند.
28 - ربنا انک انت العزیز الحکیم. 5/60
پروردگار ما به حقیقت تو عزیز و حکیمی و غالب و مصلحت دانی.
29 - ربنا انک اتیت فرعون و ملاه زینه و اموالا فی الحیوه الدنیا. 88/10
پروردگار ما تو فرعون و اشراف ملت او را به مال دنیا و تحمل نیرو داده ای تو خود می توانی گرفت آنچه به آنها داده ای.
30 - ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. 192/3
پروردگارا تو هستی که از روی عدالت هر که مستحق عذاب شد به آتش می فرستی و خوار و ذلیل می سازی و برای ستمکاران یار و یاوری نیست.
31 - ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. 16/3
پروردگار ما، ما به تو ایمان آورده ایم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب جهنم مصون بدار.
32 - ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان امنوا بربکم فامنا. 193/3
پروردگار ما ندای منادی تو را که مردم را دعوت می کرد که به خدای یگانه ایمان آورید، شنیدیم و ایمان آوردیم که تو خدای واحدی.
33 - ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغنی. 45/20
پروردگارا ما می ترسیم فرعون بر ما چیره و غالب شود یا طغیان نماید.
34 - ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. 37/14
پروردگار ما من زن و فرزندم اسماعیل را در وادی بی آب و علف کنار خانه محترم امن تو سکنی دادم تو آنها را حفظ فرما.
35 - ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 127/2
پروردگار ما ساختمان کعبه را که خانه امن توست از ما قبول فرما که تو شنونده و دانایی.
36 - ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمن لنکونن من الخاسرین. 22/7
پروردگار ما ما بر نفوس خود ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود.
37 - ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر 4/60
پروردگار ما در هر کار به تو توکل می کنم و از تو استعانت می جوییم که بازگشت همه ما بسوی توست.
38 - ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار 193/3
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و از بدیهای ما در گذر و بپوشان و ما را با نیکوکاران قرار ده.
39 - ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا. 4/60
پروردگار ما، ما را برای آنها که کافر شدند سبب آزمایش قرار مده و ما را بیامرز.
40 - ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. 8/3
پروردگار ما دلهای ما را پس از روشن گردانیدن به نور ایمان و حق هدایت دیگر تیره مگردان و از جانب خودت رحمت فرما که تو بخشاینده ای.
41 - ربنا لیقیموا الصلوه فاجعل افبده من الناس تهوی الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. 37/14
پروردگار ما من اسماعیل را در کنار خانه امن تو سکنی دادم، تا نماز را بر پا دارند. بارالها! دلهای مردم را مایل و راغب به مکه گردان و این سرزمین را پر برکت قرار ده تا مردم به سوی کعبه آیند و از برکات و رزق و روزی مادی و معنوی آن بهره مند گردند باشد که سپاسگزار شوند.
42 - ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمین. 85/10
پروردگارا ما را سبب آزمایش برای اقوام ستمکار قرار مده.
43 - ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین. 47/7
پروردگار ما، ما را با مردم ستمکار و متعدی محشور مفرما.
44 - ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. 6/60
پروردگارا ما را فتنه و امتحان برای آنان که کافر شده اند قرار مده و ما را بیامرز. پروردگارا محققا تو عزیز و حکیمی.
45 - ربنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطانا. 286/2
پروردگارا ما را به نیسان و غفلت و خطا و فراموشی مگیر و هشیار و بیدارمان دار.
46 - ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب. 77/4
کفار گفتند پروردگارا چرا بر ما جنگ واجب کردی و نگذاشتی به اجل خود بمیریم (بگو بدون پیکار چیزی به کسی نمی دهند)
47 - ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک و تکون من المومنین. 48/28
پروردگارا اگر برای ما پیغمبر و رسولی می فرستادی آیات فرمان تو را پیروی می کردیم و ایمان می آوردیم.
48 - ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک من قبل ان نذل و نخزی. 135/20
پروردگار ما چرا برای ما پیغمبری نفرستادی تا آیات تو را پیروی کنیم و به خواری و خزیان نیفتیم گفتار کفار است
49 - ربنا لیضلوا عن سبیلک 88/10
پروردگارا فرعون و فرعونیان مردم را از راه گمراه کردند.
50 - ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار 193/3
پروردگارا تو هیچ چیز را باطل نیافریدی تو منزهی پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.
51 - ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. 129/2
پروردگارا در ذریه من پیغمبری برگزین و برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و علم و دانش و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد و نفوس آنها را تزکیه و تهذیب نماید. تو محققا عزیز و حکیم و غالب و مصلحت دانی.
52 - ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته علی الذین من قبلنا. 286/2
پروردگارا بار گناه را بر ما گران مفرما آنچنان که بر پیشینیان ما نمودی.
53 - ربنا و اتنا ما وعدتنا علی رسلک و لاتحزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. 194/3
پروردگارا ما را به صلاح آر، آنچه بر زبان پیغمبرانت از عطا وعده فرمودی به ما هم عنایت کن و روز قیامت ما را خوار و ذلیل و بینوا مفرما محققا وعده های تو خلف نمی شود.
54 - ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. 128/2
ابراهیم گفت: پروردگارا دلهای من و فرزندم اسماعیل را تسلیم خودت بگردان که همه دلها به دست توست و از ذریه من امتی مسلمان قرار ده، که تسلیم اراده و رضای تو باشند و مناسک و روش حج خانه خود را به ما بیاموز، و توبه ما را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و بخشنده و مهربانی.
55 - ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. 8/40
فرشتگان گویند: پروردگارا این بندگان پرهیزگار را وارد بهشت عدن خود ساز که به آنها وعده داده ای و هر کس از آنها از پدرانشان و ذریه شان صالح بودند همه را داخل بهشت فرما که تو بر همه چیز غالب و دانایی.
56 - ربنا وسعت کل شی ء رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعو سبیلک و قهم عذاب الجحیم. 7/40
پروردگارا تمام موجودات در احاطه علمی و رحمت واسعه تو هستند پس بیامرز آنها که توبه کردند و پیروی پیامبران تو نمودند و به راه تو رفتند و آنها را و آنها را از عذاب جهنم نگاهدار یعنی عذاب جهنم برای آن طبقه مطیع به وقوع نپیوندد و پیش نیاید.
57 - ربنا و لاتحملنا ما لاطاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولینا فانصرنا علی القوم الکافرین. 286/2
پروردگارا ما طاقت تحمل بار گران را نداریم ما را ببخش و عفو کن و بیامرز که تو صاحب اختیار ما هستی خدایا ما را بر کفار پیروزی ده.
58 - ربنا و تکون من المومنین 28/6
پروردگارا ما از گروندگان به توحید و یگانگی تو می باشیم.
59 - ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. 17/36
پروردگار ما بهتر می داند که ما را به رسالت به سوی شما فرستاده تا راه توحید را به شما بنماییم.
60 - ربنا رب السموات و الارض لن ندعوا من دونه الها. 14/18
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است، هرگز ما معبودی غیر از او نمی گیریم.
61 - ربنا هولاء شرکاونا الذین کنا ندعوا من دونک. 86/16
پروردگارا این گروهند شریکان ما که ما را دعوت می کردند غیر از تو را پرستش کنیم.
62 - ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی. 51/20
پروردگار ما، کسی است که همه موجودات را آفرید و هدایت به کمال فرمود.
63 - ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم. 19/34
مردم توانگر یمن به درویشان حسد بردند و گفتند: پروردگارا بین شهرهای یمن تا شام را سرزمین خشک قرار ده تا درویشان نتوانند بدون زاد و راحله سفر کنند. آن مردم بدین دعا به خود ستم کردند.
64 - ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین. 107/23
پروردگارا شقاوت بر ما غلبه یافت و گمراهی گریبان ما را گرفت و ما به خود ستم کردیم.
65 - ربنا هولاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. 38/7
پروردگارا این بت ها و بت پرستان ما را گمراه نمودند عذاب آتش آنها را دو جندان کن.
66 - ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما. 47/25
پروردگارا زنان و فرزندانی به ما عنایت فرما که اسباب رو سفیدی و چشم روشنی ما بشوند. خدایا ما را پرهیزکار و پیشوایان پارسا قرار ده، یا برای ما پیشوایان پرهیزکاری بگمار.
67 - ربنا هولاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبرانا الیک ما کانوا ایانا یعبدون 63/28
پروردگارا کسانی که ما را گمراه نمودند تو گمراهشان کن آن چنان که ما را گمراه نمودند، بتها می گویند ما هم از آنها بیزاریم و هرگز ما را عبادت نکردند بلکه خود را عبادت کردند و پرستیدند.

بخش 6 نمازهای پر فضلیت