فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

بخش 4 خواص بعضی از سوره های قرآن

(1) از گفتار ائمه معصومین علیهم السلام

حضرت ابی عبداللَّه علیه السلام: اگر سوره (حمد) را هفتاد بار بر مرده بخوانند و روح در بدنش باز آید شگفت نیست.
امام جعفر صادق علیه السلام: در جواهر القرآن مسطور است هر که سوره (فاتحه) را میان نافله صبح و نماز صبح بخواند به نیت صحت از آن بیماری شفا یابد.
امام محمد باقر علیه السلام: در مکارم الاخلاق روایت است هرگاه تو را علتی باشد که بر نفس خود از آن مرض بترسی بخوان سوره (انعام) را، به تو نمی رسد از آن علت مکروهی.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در مجمع البیان فرمودند: کسی که در روز جمعه سوره (اصحاب کهف) را قرائت کند آمرزیده شود گناهان او تا جمعه دیگر و به او نوری عطا شود که برسد تا به آسمان و نگاهدارد خدا او را از فتنه دجال.
امام جعفر صادق علیه السلام: در کتاب تفسیر مجمع البیان روایت کرده: هر که سوره (بنی اسرائیل) را در تمام شبهای جمعه بخواند نمیرد تا حضرت مهدی علیه السلام را زیارت کند و از اصحاب آن جناب شود.
امام جعفر صادق علیه السلام: در تفسیر برهان روایت کرده: هر که سوره (اصحاب کهف) را بنویسد و در شیشه ای که سر او تنگ باشد بگذارد و در منزلش نگاه دارد او و اهل او از فقر و قرض و اذیت مردم ایمن گردند.
اگر خواهی کسی را از خود دور گردانی نه مرتبه سوره (الکوثر) را بخوان و به جانب او بدم به اختیار خود برود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: فرمود شیطان بگریزد از خانه ای که در آنجا (سوره البقره) خوانند و فرمود: آموختن و خواندن این سوره خیر و برکت است. و فرمودند: هر که سوره البقره را شب بخواند، سه شب شیطان در آن خانه نیاید و امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر این سوره را هفت بار بر مصروع یا دیوانه خوانند یا بنویسند و بر گردنش بندد شفا یابد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس سوره (حشر) را بخواند همه چیز از بهشت و دوزخ و عرش و کرسی بر او صلوات فرستند و برای او استغفار کنند و اگر در آن روز یا آن شب بمیرد شهید مرده، و نیز فرمودند: خدای تعالی گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد. حضرت فرمودند: اسم اعظم خدا در شش آیه آخر سوره حشر است.
حضرت علی علیه السلام: هر کس سوره (ملک) را بخواند روز قیامت بر بالهای ملائکه آید و رویش در حسن مثل روی یوسف باشد و رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: دوست دارم که این سوره در دل هر مومنی باشد و هر که آن را تلاوت کند گویا لیله القدر را زنده نگهداشته است.
امام جعفر صادق علیه السلام: هر کس سوره (جن) را بسیار بخواند تا در دنیا باشد از شر جنیان و سحر و کید خلق ایمن باشد و کسی نتواند به او ضرر رساند و در آخرت با حضرت محمد صلی اللَّه علیه و آله و اهل بیت او محشور باشد و به عدد هر جن ء شیطانی بنده آزاد کرده و هر جا این سوره خوانده شود اجنه از آنجا فرار کنند و اگر صاحب غمی آن را بخواند اندوه او بر طرف گردد و اگر محبوسی بخواند از حبس رها شود و اگر قرض داری بخواند قرض ادا گردد.
امام جعفر صادق علیه السلام: در وسائل الشیعه از ایشان روایت شده هر کس سوره (عم یتسائلون) را هر روز بخواند سال او به سر نیاید مگر آن که زیارت بیت اللَّه الحرام را.
امام جعفر صادق علیه السلام: هر کس سوره (حج) را در هر سه روز یک مرتبه بخواند یک سال تمام نشود که موفق به زیارت بیت اللَّه الحرام می گردد.
امام محمد باقر علیه السلام: در برهان روایت کرده هر کس سوره (طور) را بخواند حق تعالی جمع فرماید برای او خیر دنیا و آخرت را.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در خواص القرآن روایت نموده هر که سوره (طور) را قرائت کند بر خدا سزاوار است که او را از عذابش ایمن کند و به نعمتهای بهشتی متنعم فرماید، و اگر شخصی در زندان باشد و به قرائت آن مداومت کند، خلاص شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در خواص القرآن فرمودند هر که سوره (لقمان) را تلاوت کند در قیامت حضرت لقمان رفیق او باشد و به عدد تمام کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کرده اند ده حسنه به او عطا شود و هر که در اندرونش دردی باشد بنویسد و بشوید و آبش را بیاشامد شفا یابد و اگر از موضعی خون زیاد رود بنویسد و بر آن موضع بندد، ساکن شود.
امام جعفر صادق علیه السلام: در برهان روایت کرده هر که سوره (اقتربت الساعه) را قرائت نماید از قبر بیرون آید و بر ناقه ای از ناقه های بهشتی سوار شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در خواص القرآن روایت است که هر کس سوره (احقاف) را بخواند به عدد تمام مردهایی که بر زمین راه رفته اند، ده حسنه در دیوان اعمال او نوشته شود و ده گناه او آمرزیده شود و ده درجه بلند شود و ره که بر خود بندد یا بر طفلی قوی جسم می شود.
امام جعفر صادق علیه السلام: در تفسیر برهان روایت کرده هر کس به مالش دل گرفتار بود سوره (دخان) را بنویسد و بشوید و آب آن را بیاشامد شفا یابد ان شاء اللَّه تعالی.
در مصباح شیخ کفعمی موقوم است: هر کس آن را بر طفلی بندد از شر اجنه و جانوران محفوظ ماند ان شاء اللَّه تعالی.
امام جعفر صادق علیه السلام: در کتاب بحارالانوار منقول است هر کس در شب جمعه سوره (جمعه) را قرائت کند، کفاره گناهان او باشد از این جمعه تا جمعه دیگر.
امام جعفر صادق علیه السلام: در برهان آمده که هر کس شبهای جمعه سوره (اذا وقعت الواقعه) را قرائت کند، خدا و خلق او را دوست می دارند، و در دنیا تنگی و گدایی نبیند و آفتی از آفات دنیا به وی نرسد و در آخرت از رفقای حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام باشد.
در مصباح شیخ کفعمی آمده است: هر کس در شبهای جمعه سوره (انا انزلناه) را قرائت کند هرگز منافق نشود ان شاء اللَّه تعالی.
در مصباح شیخ کفعمی مسطور است: اگر زنی را درد زائیدن دشوار شود سوره (اذا وقعت الواقعه) را بنویسند و بر او بندند، به آسانی فارغ شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در خواص القرآن روایت است هر که سوره (اذا وقعت الواقعه) را قرائت نماید نوشته نشود از غافلان و اگر بنویسند و در منزل گذارند خیر و برکت در آن پیدا شود و کسی که مواظبت بر قرائت آن نماید فقیر و بیچاره نشود و موجب زیادی حفظ و توفیق و وسعت در مال گردد.
امام محمد باقر علیه السلام: در تفسیر برهان روایت کرده است هر کس در شب جمعه سوره (ص) را قرائت نماید، عطا شود به او از خیر دنیا و آخرت آنچه عطا کرده نمی شود به احدی از مردم مگر پیغمبر مرسل یا ملک مقرب، و داخل بهشت شود او هر که را دوست دارد از اهل بیتش حتی خادم او، اگر چه در حد عیال او نباشد، و در حد کسی که شفاعت او را می کند نباشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در کتاب خواص القرآن روایت است هر که سوره (ص) را بخواند خدا نگه می دارد او را از اصرار نمودن بر گناه صغیره و کبیره، و اگر این سوره را کسی بنویسد و در زیر فرش محل نشستن قاضی که به غیر حق حکم می دهد بگذارد، زیاده از سه روز امر قضا در دست او نماند و عیوب او بر مردم آشکار شود و از این عمل معزول گردد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در تفسیر برهان منقول است هر که شب جمعه سوره (حم دخان) را قرائت نماید حق تعالی گناهان گذشته او را بیامرزد، و هر که بنویسد و با خود دارد، از کید شیطان ایمن گردد، و اگر بنویسد و زیر متکای خود نهد خواب خوش بیند و از اضطراب محفوظ ماند، و اگر بشویند و آب آن را صاحب درد شقیقه بیاشامد شفا یابد، و اگر بنویسد و در دکان یا در مال التجاره گذارد منفعت زیاد پیدا کند.
در خواص سوره یس: در تفسیر مجمع البیان و تفسیر برهان و لئالی الاخبار، از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند: از برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره (یس) است، پس هر که قرائت کند این سوره را پیش از خوابیدن یا در روز پیش از آن که شام شود، از محفوظین بوده باشد و از مرزوقین، و هر که در شب قبل از خواب قرائت کند حق سبحانه و تعالی موکل گرداند به او هزار ملک که محافظت نمایند او را از شر شیطان رجیم، و از هر آفتی، و اگر در آن روز بمیرد او را داخل بهشت گرداند، و در غسل او حاضر شوند سی هزار ملک که تمام آنها برای او طلب آمرزش کنند، و با استغفار مشایعت نمایند جنازه او را تا سر قبر، پس چون او را داخل لحد نمایند، می باشند در جوف قبر او، و عبادت خدا می کنند و ثواب صلوات آنها برای اوست و وسیع می شود قبر او به قدری که چشم کار کند، و ایمن می شود از فشار قبر، و از قبر او نوری به سوی آسمان ساطع می شود تا وقتی که از قبر بیرون آید، پس جمیع آن ملائکه با او هستند و سخن می گویند، و او را بشارت به خوشی می دهند و در روی او می خندند تا او را از میزان و صراط می گذرانند، پس او را در جایی که پیغمبران هستند قرار دهند و حق تعالی به او می فرماید: ای بنده من شفاعت کن در هر که خواهی و سوال نما هر چه خواهی تا به تو عطا کنم، پس شفاعت می کند و خدا قول می فرماید و سوال می کند و خدا عطا می فرماید و حساب کرده نمی شود، و خلایق گویند: (سبحان اللَّه! گویا این بنده یک گناه هم نداشت) و می باشد از رفیقان رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله
امام جعفر صادق علیه السلام: در مجمع البیان روایت است هر کس در شب جمعه سه سوره ای را که اول آن (طس) است (سوره شعرا، نمل، قصص) تلاوت کند از دوستان خداوند متعال و در جوار و در کنف قادر ذوالجلال خواهد بود و جای دهد خداوند او را در بهشت عدن، که وسط بهشت است، با پیغمبران و مرسلین و اوصیا باشد، و در دنیا هرگز تنگدستی به او نرسد، و در آخرت حق تعالی آن قدر از فضل و رحمت خود به او مزد عطا فرماید که راضی و خشنود شود زیاده بر رضایت و خشنودی او، و به او تزویج فرماید صد نفر حوریه از حورالعین را.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در مجمع البیان روایت نموده هر کس سوره (الم تنزیل) که سجده باشد و سوره (تبارک الذی بیده الملک) را قرائت نماید مانند کسی است که شب قدر را احیا کرده باشد.
امام جعفر صادق علیه السلام: در مجمع البیان روایت است هر کس در شب جمعه سوره (الم سجده) را بخواند حق تعالی نامه عمل او را به دست راست او دهد و حساب او را نکند، و از رفیقان حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله و اهل بیت طاهرین علیه السلام باشد.
امام جعفر صادق علیه السلام: در مصباح شیخ کفعمی روایت است هر کس در شب جمعه، سوره (سبا و فاطر) هر دو را قرائت کند، در حفظ و حمایت خداوند عالم باشد. هر کس در روز جمعه قرائت کند در آن روز به او مکروهی نمی رسد و عطا می شود به او از خیر دو دنیا آنچه در قلب او خطور نکرده باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر که در وقت خواب یازده مرتبه سوره (انا انزلناه) را بخواند حق تعالی، یازده ملک بر او موکل گرداند که او را از شر شیطان حفظ کنند تا صبح.

بخش 5 دعاهای قرآن که با ربنا شروع می شود