فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(49) آیه ای جهت دفع سنگ مثانه

از حضرت صادق علیه السلام رسیده است جهت دفع سنگ مثانه این آیات را بنویسد و هنگام خواب یک مرتبه و بعد از بیدار شدن نیز یک مرتبه بخواند.
الم تعلم ان اللَّه له ملک السموات و الارض ما لکم من دون اللَّه من ولی و لا نصیر.

(50) آیه ای به جهت برطرف شدن درد پا

شخصی به امام حسین علیه السلام شکایت کرد از درد پا. فرمود: دست بر آن موضع بگذار و بگو:
بسم اللَّه و باللَّه و السلام علی رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و ما قدرا اللَّه حق قدره و الارض جمیعا قضته یوم القیمه و السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون.

(51) آیه ای به جهت دفع مورچه

این آیه را بر آب بخواند در خانه مورچه ریزد، از آنجا بروند.
حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون.