فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(48) آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد

از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که این آیات را سه بار بر آب خوانده و آن آب را بخورد و دست بر شکم بمالد:
یرید اللَّه بکم الیسر و لایرید بکم العسر اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقنا هما و جعلنا من الماء کل شی ء حی افلا یومنون.

(49) آیه ای جهت دفع سنگ مثانه

از حضرت صادق علیه السلام رسیده است جهت دفع سنگ مثانه این آیات را بنویسد و هنگام خواب یک مرتبه و بعد از بیدار شدن نیز یک مرتبه بخواند.
الم تعلم ان اللَّه له ملک السموات و الارض ما لکم من دون اللَّه من ولی و لا نصیر.

(50) آیه ای به جهت برطرف شدن درد پا

شخصی به امام حسین علیه السلام شکایت کرد از درد پا. فرمود: دست بر آن موضع بگذار و بگو:
بسم اللَّه و باللَّه و السلام علی رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله و ما قدرا اللَّه حق قدره و الارض جمیعا قضته یوم القیمه و السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون.