فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(45) آیه ای به جهت درد سینه و پستان و دل

این آیات را نوشته به آب محو نموده بخورد و بر سینه بندد.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین.

(46) آیه ای به جهت دفع درد ساق پا

سالم بن محمد شکایت کرد به حضرت صادق علیه السلام از درد ساق پا و گفت: این درد مرا از همه کار عاجز کرده است. فرمودند: این آیه را هفت بار بر آن موضع بخوان.
و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته و لن تجد من دونه ملتحدا
(سوره کهف، آیه 26)

(47) آیه ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم

برای رفع یرقان و زردی چشم، این آیات را نوشته و بالای سرش بیاویزد.
قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون و قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم و لیمسنکم منا عذاب الیم.