فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(44) آیه ای به جهت این که زن آسان وضع حمل نماید

این آیه را نوشته بر کمر زن بندند و بعد از فارغ شدن زود باز کنند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما حنه ولدت مریم مریم ولدت عیسی سیجعل اللَّه بعد عسر یسرا.

(45) آیه ای به جهت درد سینه و پستان و دل

این آیات را نوشته به آب محو نموده بخورد و بر سینه بندد.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین.

(46) آیه ای به جهت دفع درد ساق پا

سالم بن محمد شکایت کرد به حضرت صادق علیه السلام از درد ساق پا و گفت: این درد مرا از همه کار عاجز کرده است. فرمودند: این آیه را هفت بار بر آن موضع بخوان.
و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته و لن تجد من دونه ملتحدا
(سوره کهف، آیه 26)