فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(43) آیه ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار

در کتاب مصباح کفعمی رحمه اللَّه آمده که آیه 131 و 132 سوره طه را بنویسد و بر بیمار آویزان نماید، بیمار شفا می یابد.
و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیوه الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقی و امر اهلک بالصلوه و اصطبر علیها لا نسئلک رزقا نحن نرزقک و العاقبه للتقوی.

(44) آیه ای به جهت این که زن آسان وضع حمل نماید

این آیه را نوشته بر کمر زن بندند و بعد از فارغ شدن زود باز کنند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما حنه ولدت مریم مریم ولدت عیسی سیجعل اللَّه بعد عسر یسرا.

(45) آیه ای به جهت درد سینه و پستان و دل

این آیات را نوشته به آب محو نموده بخورد و بر سینه بندد.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین.