فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(42) آیاتی برای شفای بیمار

نقل است به جهت شفای بیمار این شش آیه را در جامی نوشته بشوید و به بیمار دهد تا بخورد، شفا یابد.
آیه اول: و یشف صدور قوم مومنین
آیه دوم: و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمه للمومنین
آیه سوم: یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس
آیه چهارم: قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء
آیه پنجم: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین
آیه ششم: و اذا مرضت فهو یشفین.

(43) آیه ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار

در کتاب مصباح کفعمی رحمه اللَّه آمده که آیه 131 و 132 سوره طه را بنویسد و بر بیمار آویزان نماید، بیمار شفا می یابد.
و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیوه الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقی و امر اهلک بالصلوه و اصطبر علیها لا نسئلک رزقا نحن نرزقک و العاقبه للتقوی.

(44) آیه ای به جهت این که زن آسان وضع حمل نماید

این آیه را نوشته بر کمر زن بندند و بعد از فارغ شدن زود باز کنند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما حنه ولدت مریم مریم ولدت عیسی سیجعل اللَّه بعد عسر یسرا.