فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(41) آیه ای برای صحت

هر که آیه 82 از سوره (الاسراء) را بخواند از هر مرضی صحت یابد.
و ننزل من القران ما هو شقاء و رحمه للمومنین و لایزید الظالمین الا خسارا.

(42) آیاتی برای شفای بیمار

نقل است به جهت شفای بیمار این شش آیه را در جامی نوشته بشوید و به بیمار دهد تا بخورد، شفا یابد.
آیه اول: و یشف صدور قوم مومنین
آیه دوم: و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمه للمومنین
آیه سوم: یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس
آیه چهارم: قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء
آیه پنجم: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین
آیه ششم: و اذا مرضت فهو یشفین.

(43) آیه ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار

در کتاب مصباح کفعمی رحمه اللَّه آمده که آیه 131 و 132 سوره طه را بنویسد و بر بیمار آویزان نماید، بیمار شفا می یابد.
و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیوه الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقی و امر اهلک بالصلوه و اصطبر علیها لا نسئلک رزقا نحن نرزقک و العاقبه للتقوی.