فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(40) آیه ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می یابید

در روایت معتبر است هر که آیه محمد رسول اللَّه را تا آخر انا فتحنا در شب چهاردهم ماه مبارک رمضان بر پارچه سفید بنویسد و آن را خوشبو نماید هر کس او را با خود دارد، از هر درد و مرضی که داشته باشد به اذن اللَّه تعالی از همه آنها صحت یابد.
محمد رسول اللَّه و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تریهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللَّه و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورایه و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد اللَّه الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما.

(41) آیه ای برای صحت

هر که آیه 82 از سوره (الاسراء) را بخواند از هر مرضی صحت یابد.
و ننزل من القران ما هو شقاء و رحمه للمومنین و لایزید الظالمین الا خسارا.

(42) آیاتی برای شفای بیمار

نقل است به جهت شفای بیمار این شش آیه را در جامی نوشته بشوید و به بیمار دهد تا بخورد، شفا یابد.
آیه اول: و یشف صدور قوم مومنین
آیه دوم: و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمه للمومنین
آیه سوم: یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس
آیه چهارم: قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء
آیه پنجم: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین
آیه ششم: و اذا مرضت فهو یشفین.