فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(36) آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت

حضرت صادق علیه السلام فرمود: در موقع کاشتن درخت و زراعت کردن این آیه را بخوان:
و مثل کلمه طیبه کشجره طیبه اصلما ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها.

(37) آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض

در درالنظیم مسطور است هر کس آیه 1 تا 4 سوره انعام را هر صبح و شام هفت بار و هر نوبت دست بر بدن بمالد از جمیع آفات و علل و امراض ایمن گردد.
الحمدللَّه الذی خلق السموات و الارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنده ثم انتم تمترون و هو اللَّه فی السموات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون و ماتاتیهم من ایه من ایات ربهم الا کانوا عنها معرضین.

(38) آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات

گویند به جهت رفع کرم و ملخ (آیه الکرسی) را بنویسند و بر چهار گوشه باغ فرو برند مفید است.