فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(31) آیه جهت ترسیدن در شبها

چنانچه این آیه را بخواند، نخواهد ترسید اگر چه در میان جانوران بایستد و عدد خواندن آیه مبارکه 32 مرتبه است که در حین حرکت بخواند.
الا ان اولیاء اللَّه لاخوف علیهم و لا هم یحزنون.

(32) آیه جهت ترس از عقرب

هر که از عقرب بترسد این آیه را بخواند:
سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المومنین

(33) آیه جهت نجات از زندان

جهت نجات از زندان و رفع گرفتاری مداومت نماید بر این آیه، اثر عاجل دارد:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
و افوض امری الی اللَّه ان اللَّه بصیر بالعباد.